Dienstenwijzer

 HM Advies en Verzekeringen                                     0031(0)6 36 59 18 70                                        

 

Dienstverleningsdocument

 HM-Advies en Verzekeringen

Tilburg

  

Dit document

Een Dienstverleningsdocument geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u als consument kunnen verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier waarop wij worden beloond en ook over de hoogte van onze beloning. Het verstrekken van dit document is wettelijk verplicht voor alle aanbieders en bemiddelaars die zich richten op consumenten die zogeheten complexe producten of hypothecaire kredieten willen aanschaffen of daarover advies willen hebben. Dit betreft een groot aantal financiële producten die in de wet zijn terug te vinden, zoals levensverzekeringen en hypotheken. Dit document is bedoeld om u zo vroeg mogelijk in staat te stellen een bewuste keuze te maken uit de diensten en vormen van beloning. Voor andere financiële producten is dit document niet wettelijk verplicht. Wij hebben echter ervoor gekozen om dit document voor alle producten te gebruiken, dus ook waarvoor dat niet wettelijk verplicht is.

 

Onze dienstverlening

Onze dienstverlening is onderverdeeld in vier onderdelen (oriënteren, adviseren, bemiddelen, aanpassen), die op elkaar aansluiten maar in principe los van elkaar staan. U beslist zelf van welke onderdelen u gebruik wilt maken. U bent op geen enkele wijze aan dit document gebonden. Wel vragen wij u om dit document voor ontvangst te ondertekenen of via de mail de ontvangst ervan te bevestigen. Als u echter besluit om van onze diensten gebruik te maken vinden wij het belangrijk om de afspraken over diensten en beloning volledig en duidelijk schriftelijk vast te leggen. Dat doen wij voordat wij beginnen met de  diensten die u hebt gekozen.

 

Oriënteren

Het eerste gesprek is bedoeld om geheel vrijblijvend te kijken waarvoor u ons heeft benaderd en wat wij voor u kunnen betekenen. U krijgt dan van ons algemene informatie, hoe wij werken, wie wij zijn en  in ieder geval dit document. Tijdens of na afloop kunt u beslissen of en hoe u verder gebruik wilt maken van onze diensten.

 

Adviseren

Wilt u na de oriëntatie gebruikmaken van onze advisering dan gaan wij verder in op uw financiële positie, uw wensen en doelen, uw kennis en ervaring op financieel gebied en uiteraard ook uw risicobereidheid.  Aan de hand hiervan geven wij u een persoonlijk advies.

 

 Bemiddelen

Wij hebben uitstekende contacten met een groot aantal aanbieders van financiële producten. Als u bij die aanbieders een product wilt aanschaffen kunnen wij dat geheel voor u verzorgen. Voor bemiddeling is een gedegen en passend advies altijd uitgangspunt. Het is immers belangrijk dat u een product aanschaft dat bij uw situatie past. In de meeste gevallen zullen wij het advies hebben opgesteld. Het is ook mogelijk dat wij bemiddelen op basis van een advies dat een andere adviseur heeft opgesteld.

 

Aanpassen

Wij kunnen u ook van dienst zijn nadat u een product hebt aangeschaft. Dat kan bijvoorbeeld gaan over adviseren en bemiddelen over (eventuele) aanpassing van het product vanwege gewijzigde omstandigheden (echtscheiding, verhuizing, etc.).

 

Onze beloning

Voor wat betreft onze beloning hebben wij gekozen voor beloning door provisie of beloning middels abonnement. Bij provisie ontvangen wij een beloning van de aanbieder alleen als u daadwerkelijk een product aanschaft bij de aanbieder van dat product. De provisie wordt meestal verdisconteerd in de prijs van het product. Als u geen product aanschaft hoeft u dus niets te betalen voor het adviseren. De provisies verschillen zowel per aanbieder als ook per product. Na overleg met de relatie kan ook worden besloten via een abonnement te belonen.

 

Wat verwachten wij van u?

U mag aan onze dienstverlening zeer hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Controleert u daarom voor de zekerheid de gegevens die u aan ons verstrekt. Dit is ook in uw eigen belang. Ook verzoeken wij u steeds snel te reageren, bijvoorbeeld wanneer wij nog ontbrekende stukken van u nodig hebben. Ook wijzigingen dient u zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

 

Beëindiging relatie

U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door u gewenste moment. Zonder opzeggingstermijn en zonder kosten. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt u de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een ander kantoor van uw keuze. Ook van onze kant zijn wij vrij om de relatie met u te beëindigen. De bij ons lopende verzekeringen kunnen dan worden overgedragen aan een ander kantoor.

 

Heeft u een klacht?

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden, dan vragen wij u dit aan ons te laten weten. Wij luisteren naar u en zoeken een passende oplossing. U kunt uw klacht persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of via email aan ons kenbaar maken. Alle klachten worden zo spoedig mogelijk door ons behandeld. HM-Verzekeringen is aangesloten bij het klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Vindt u dat wij niet naar tevredenheid op uw klachten hebben gereageerd, dan heeft u de mogelijkheid de klacht aan de KiFiD voor te leggen.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Telefoon 070-33 38 999

Website: www.kifid.nl

 

Onze gegevens :

HM Advies en Verzekeringen Dordrecht en Tilburg

Burgemeester Brokxlaan 12    5041 SB Tilburg

(M) 0031 (0)6 36591870

(T) 0031 13 711 5143

info@hmverzekeringen.nl

AFM nummer 12017958

Kifid nummer 300013047

 

Wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen en zijn u graag van dienst.